ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវដឹងហាងឆេងបាល់មុនពេល ចាក់បាល់ឈ្នះៗ

ចាក់បាល់ឈ្នះៗ

ចាក់បាល់ឈ្នះៗ យើងត្រូវតែដឹងនូវបច្ចេកទេសនិងហាងឆេងបាល់ទាត់ដែលមាននៅក្នុងតារាប្រកួត។ ការមើលហាងឆេងបាល់ទាត់ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាឱ្យបានល្អ។ ដោយសារតែតម្លៃបាល់ វានឹងបង្ហាញថាតើយើងនឹងទទួលបានសំណងប៉ុន្មាន នៅពេលដែលយើងឈ្នះការភ្នាល់។ ប្រសិនបើយើងមិនចេះមើលតារាងគ្រាប់តរងនោះទេ យើងនិងចាញ់ប្រៀបក្នុងការលេងមិនខាន ព្រោះយើងមិនដឹងថាបុងដែលយើងឈ្នះនិងទទួលបានប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ។ កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣

ដូច្នេះអ្នកភ្នាល់ត្រូវតែដឹងពីហាងឆេងបាល់និងរបៀបមើលគ្រាប់តរងអោយបានច្បាស់ ដើម្បីអោយការលេងរបស់អ្នកកាន់តែមានឪកាលឈ្នះកាន់តែច្រើន។ ដូច្នេះ​មុនពេលលេងអ្នកគួរ​សិក្សា​ពី​គោលការណ៍​ណែនាំ​សម្រាប់​មើល​ហាងឆេង​បាល់ទាត់​ឱ្យបាន​ច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។ ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចង់លេងចាញ់និងឈ្នះបានប្រាក់ចំណេញពីកាភ្នាល់ សូមអាននូវអត្ថបទមួយនេះអោយបានចប់ជាមុនសិន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងមានចំណេះដឹងអំពីហាងឆេងបាល់ទាត់ ដើម្បី​អោយអ្នកមានប្រៀបក្នុងការលេងនិងមានឪកាសឈ្នះច្រើនជាងចាញ់។ ទស្សន៍ទាយលទ្ធផលស៊ីហ្គេម

តើហាងឆេងមានប៉ុន្មានប្រភេទ? ចាក់បាល់ឈ្នះៗ

ជាកាពិតណាស់ការភ្នាល់បាល់តាមកាស៊ីណូអនឡាញ តារាងគ្រាប់តរងមានច្រើនទម្រង់ណាស់។ ទម្រង់ខ្លះនិយាយអំពីក្រុមតនិងក្រុមរង ថាការប្រកួតឈ្នះ ឬចាញ់។ តារាងហាងឆេងទាំងអស់នេះហើយអាចអោយយើងដឹងថា ការភ្នាល់របស់យើង ឈ្នះពេញ ឈ្នះកន្លះ ចាញ់ដាច់ ចាញ់កន្លះ ឬមិនបានចាញ់ ទាំងអស់នេះយើងអាចដឹងបានតាមរយៈតារាងគ្រាប់តរងនេះហើយ។ តោះមើលថាតើមានទម្រង់អ្វីខ្លះ? តើទម្រង់នីមួយៗមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះ? ដើម្បីកុំអោយខាតសពេលយូរមកដឹងពីទម្រង់ទាំងនោះទាំងអស់គ្នា ធានាថានឹងយល់ជាក់ជាមិនខាន។ កាស៊ីណូសិចស៊ីបាការ៉ាត់

0 មានន័យថា តស្មើរគ្នា

ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាការកាភ្នាល់ស្មើរគ្នា និងត្រូវបានលុយដើមវិញ
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់
ក្រុមរងត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់។
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាការកាភ្នាល់ស្មើរគ្នា និងត្រូវបានលុយដើមវិញ
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់

+0-0.5 មានន័យថាត0.25
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់ឡើងទៅ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់កន្លះ
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់
ក្រុមរងត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះកន្លះ (គឺឈ្នះគ្រាប់ត0.25)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់

+ 0.5 មានន័យថាតកន្លះគ្រាប់
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់ឡើងទៅ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់តកន្លះគ្រាប់ 0.5 ចាញ់ដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់
ក្រុមរងត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះដាច់ (គឺឈ្នះគ្រាប់តកន្លះគ្រាប់​ 0.5 ឈ្នះដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់

+ 0.5-1 មានន័យថាតកន្លះ 0.75
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន2គ្រាប់ឡើងទៅ
– ឈ្នះ (+2) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះកន្លះ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត 0.75 ចាញ់ដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់និងត្រូវស៊ីលុយទាំងអស់
ក្រុមរងត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់ឬស្មើរ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះដាច់ (គឺឈ្នះគ្រាប់ត 0.75 ឈ្នះដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់កន្លះ(ចាញ់0.25 គឺចាញ់កន្លះ)
– ចាញ់(-2) មានន័យថាចាញ់ដាច់

+ 1.0 មានន័យថាត1គ្រាប់
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន2គ្រាប់ឡើងទៅ
– ឈ្នះ (+2) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាស្មើរត្រូវបានលុយដើមវិញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត 1 ចាញ់ដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់
ក្រុមរងត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់ឬស្មើរ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះដាច់ (គឺឈ្នះគ្រាប់ត 1 ឈ្នះដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាស្មើរបានលុយដើមវិញ(ព្រោះគេតអោយមួយគ្រាប់)
– ចាញ់(-2) មានន័យថាចាញ់ដាច់

+ 1- 1.5 មានន័យថាត1.25គ្រាប់
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន2គ្រាប់ឡើងទៅ
– ឈ្នះ (+2) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាចាញ់កន្លះទឹកលុយ(ចាញ់0.25 ចាញ់កន្លះ)
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត 1.25 ចាញ់ដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់
ក្រុមរងត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន1គ្រាប់ឬស្មើរ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះដាច់ (គឺឈ្នះគ្រាប់ត 1.25 ឈ្នះដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាឈ្នះកន្លះ
– ចាញ់(-2) មានន័យថាចាញ់ដាច់

+ 1.5 មានន័យថាត1.5គ្រាប់
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន2គ្រាប់ឡើងទៅ
– ឈ្នះ (+2) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត1.5)
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត 1.5 ចាញ់ដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់
ក្រុមរងត្រូវចាញ់ច្រើនបំផុត1គ្រាប់
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះដាច់ (គឺឈ្នះគ្រាប់ត 1.5 ឈ្នះដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាឈ្នះដាច់(គឺឈ្នះគ្រាប់ត 0.5 ឈ្នះដាច់)
– ចាញ់(-2) មានន័យថាចាញ់ដាច់

+ 1.5-2 មានន័យថាត1.75គ្រាប់
ក្រុមតត្រូវស៊ុតបញ្ចូលទីយ៉ាងតិចបំផុតអោយបាន3គ្រាប់ឡើងទៅ
ឧទារហណ៍ៈ – ឈ្នះ (+3) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ឈ្នះ (+2) មានន័យថាឈ្នះកន្លះ(ឈ្នះ0.25ឈ្នះកន្លះ)
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត1.75)
– ស្មើរ (0) មានន័យថាចាញ់ដាច់(ចាញ់គ្រាប់ត 1.75 ចាញ់ដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាចាញ់ដាច់
ក្រុមរងត្រូវចាញ់ច្រើនបំផុត1គ្រាប់ឧទារហណ៍ៈ
– ឈ្នះ (+1) មានន័យថាឈ្នះដាច់ ហើយនិងត្រូវសង់លុយពេញ
– ស្មើរ (0) មានន័យថាឈ្នះដាច់ (គឺឈ្នះគ្រាប់ត 1.75 ឈ្នះដាច់)
– ​ចាញ់ (-1) មានន័យថាឈ្នះដាច់(គឺឈ្នះគ្រាប់ត 0.75 ឈ្នះដាច់)
– ចាញ់(-2) មានន័យថាចាញ់កន្លះ(ចាញ់0.25 ចាញ់កន្លះ)
– ចាញ់(-3) មានន័យថាចាញ់ដាច់